Đăng ký
Hệ thống mạng cáp điện

 

CABLE  LADDER, CABLE TRAY SYSTEM

sys-kts-kabelleitern

I/ Tieâu chuaån kyõ thuaät (technical standards):
1). Quy caùch (specifications):
*  Chieàu roäng töø  50mm ÷ 1000mm
*  Chieàu cao töø   30mm ÷ 500mm
*  Chieàu daøi töø   2000mm ÷ 3000mm
*  Chiu daøy t 0.5mm ÷ 3mm

2). Beà maët xöû lyù (Surface treatment):                         
* Sôn tónh ñieän: maøu cam,traéng, ñen, kem nhaên
* Nhuùng keõm noùng
* Vaät lieäu tole traùng keõm
* Vaät lieäu Inox 304(201)
II/ Saûn phaåm (Products):
* Quaûn lyù theo tieâu chuaån ISO 9001:2008
* Chaát löôïng cao - Giaù thaønh caïnh tranh

CABLE TRUNKING

Speedlock Trunking Single Screwfix Trunking Single Bar Fix Trunking Cover
Speedlock Trunking Single Screwfix Trunking Single Bar Fix Trunking Cover
DOUBLECO4

CABLE TRUNKING ACCESSORIES

Spare Trunking Connectors

W(mm)

D(mm)

Product Ref

Spare Trunking Connectors

50

75
75

100
100
100

150
150
150
150

225
225
225
225
225

300
300
300 
300
300
300

50

50
75

50
75 
100

50
75
100
150

50
75
100
150
225

50
75
100 
150
225
300

SA2STC

SA2STC
SA3STC

SA2STC
SA3STC 
SA4STC

SA2STC
SA3STC
SA4STC
SA6STC

SA2STC
SA3STC
SA4STC
SA6STC
SA9STC

SA2STC
SA3STC
SA4STC 
SA6STC
SA9STC
SA12STC

Cable Retainer

W(mm)

D(mm)

Product Ref


Cable Retainer

50
75
100
150
225
300

10
10
10
10
10
10

SA2CR
SA3CR
SA4CR
SA6CR
SA9CR
SA12CR

Trunking Ancillary Items

Description

Qty

Product Ref


Trunking Ancillary Items
Speed-Lock Fixings
Earth Link
Connector Fixings
Screw Fix Clip
Screw Fix Screw
Bar Fix Bar 50mm
Bar Fix Bar 75mm
Bar Fix Bar 100mm
Bar Fix Bar 150mm
Security Fix Cover Fixing
10
10
100
10
10
1
1
1
1
1

SASLF
SAELK
SACON
SAM5CL
SAM5SC
SA050BAR
SA075BAR
SA100BAR
SA150BAR
SASECCOV

90 Degree Top Cover Bend

W(mm)

D(mm)

Product Ref90 Degree Top Cover Bend

50

75
75

100
100
100

150
150
150
150

225
225
225
225
225

300
300
300
300
300
300

50

50
75

50
75
100

50
75
100
150

50
75
100
150
225

50
75
100
150
225
300

SA2290T

SA3290T
SA3390T

SA4290T
SA4390T
SA4490T

SA6290T
SA6390T
SA6490T
SA6690T

SA9290T
SA9390T
SA9490T
SA9690T
SA9990T

SA12290T
SA12390T
SA12490T
SA12690T
SA12990T
SA121290T

90 Degree Internal Cover Bend

W(mm)

D(mm)

Product Ref90 Degree Internal Cover Bend

50

75
75

100
100
100

150
150
150
150

225
225
225
225
225

300
300
300
300
300
300

50

50
75

50
75
100

50
75
100
150

50
75
100
150
225

50
75
100
150
225
300

SA2290I

SA3290I
SA3390I

SA4290I
SA4390I
SA4490I

SA6290I
SA6390I
SA6490I
SA6690I

SA9290I
SA9390I
SA9490I
SA9690I
SA9990I

SA12290I
SA12390I
SA12490I
SA12690I
SA12990I
SA121290I

90 Degree External Cover Bend

W(mm)

D(mm)

Product Ref

90 Degree External Cover Bend

50

75
75

100
100
100

150
150
150
150

225
225
225
225
225

300
300
300
300
300
300

50

50
75

50
75
100

50
75
100
150

50
75
100
150
225

50
75
100
150
225
300

SA2290E

SA3290E
SA3390E

SA4290E
SA4390E
SA4490E

SA6290E
SA6390E
SA6490E
SA6690E

SA9290E
SA9390E
SA9490E
SA9690E
SA9990E

SA12290E
SA12390E
SA12490E
SA12690E
SA12990E
SA121290E

45 Degree Top Cover Bend

W(mm)

D(mm)

Product Ref

45 Degree Top Cover Bend

50

75
75

100
100
100

150
150
150
150

225
225
225
225
225

300
300
300
300
300
300

50

50
75

50
75
100

50
75
100
150

50
75
100
150
225

50
75
100
150
225
300

SA2245T

SA3245T
SA3345T

SA4245T
SA4345T
SA4445T

SA6245T
SA6345T
SA6445T
SA6645T

SA9245T
SA9345T
SA9445T
SA9645T
SA9945T

SA12245T
SA12345T
SA12445T
SA12645T
SA12945T
SA121245T

45 Degree Internal Cover Bend

W(mm)

D(mm)

Product Ref

45 Degree Internal Cover Bend

50

75
75

100
100
100

150
150
150
150

225
225
225
225
225

300
300
300
300
300
300

50

50
75

50
75
100

50
75
100
150

50
75
100
150
225

50
75
100
150
225
300

SA2245I

SA3245I
SA3345I

SA4245I
SA4345I
SA4445I

SA6245I
SA6345I
SA6445I
SA6645I

SA9245I
SA9345I
SA9445I
SA9645I
SA9945I

SA12245I
SA12345I
SA12445I
SA12645I
SA12945I
SA121245I

45 Degree External Cover Bend

W(mm)

D(mm)

Product Ref

45 Degree External Cover Bend

50

75
75

100
100
100

150
150
150
150

225
225
225
225
225

300
300
300
300
300
300

50

50
75

50
75
100

50
75
100
150

50
75
100
150
225

50
75
100
150
225
300

SA2245E

SA3245E
SA3345E

SA4245E
SA4345E
SA4445E

SA6245E
SA6345E
SA6445E
SA6645E

SA9245E
SA9345E
SA9445E
SA9645E
SA9945E

SA12245E
SA12345E
SA12445E
SA12645E
SA12945E
SA121245E

Tee Top Cover

W(mm)

D(mm)

Product Ref

Tee Top Cover

50

75
75

100
100
100

150
150
150
150

225
225
225
225
225

300
300
300
300
300
300

50

50
75

50
75
100

50
75
100
150

50
75
100
150
225

50
75
100
150
225
300

SA22TTC

SA32TTC
SA33TTC

SA42TTC
SA43TTC
SA44TTC

SA62TTC
SA63TTC
SA64TTC
SA66TTC

SA92TTC
SA93TTC
SA94TTC
SA96TTC
SA99TTC

SA122TTC
SA123TTC
SA124TTC
SA126TTC
SA129TTC
SA1212TTC

Tee Internal Cover Bend

W(mm)

D(mm)

Product Ref

Tee Internal Cover Bend

50

75
75

100
100
100

150
150
150
150

225
225
225
225
225

300
300
300
300
300
300

50

50
75

50
75
100

50
75
100
150

50
75
100
150
225

50
75
100
150
225
300

SA22TIN

SA32TIN
SA33TIN

SA42TIN
SA43TIN
SA44TIN

SA62TIN
SA63TIN
SA64TIN
SA66TIN

SA92TIN
SA93TIN
SA94TIN
SA96TIN
SA99TIN

SA122TIN
SA123TIN
SA124TIN
SA126TIN
SA129TIN
SA1212TIN

Tee External Cover

W(mm)

D(mm)

Product Ref

Tee External Cover

50

75
75

100
100
100

150
150
150
150

225
225
225
225
225

300
300
300
300
300
300

50

50
75

50
75
100

50
75
100
150

50
75
100
150
225

50
75
100
150
225
300

SA22TEX

SA32TEX
SA33TEX

SA42TEX
SA43TEX
SA44TEX

SA62TEX
SA63TEX
SA64TEX
SA66TEX

SA92TEX
SA93TEX
SA94TEX
SA96TEX
SA99TEX

SA122TEX
SA123TEX
SA124TEX
SA126TEX
SA129TEX
SA1212TEX

4-Way Intersection

W(mm)

D(mm)

Product Ref

4-Way Intersection

50

75
75

100
100
100

150
150
150
150

225
225
225
225
225

300
300
300
300
300
300

50

50
75

50
75
100

50
75
100
150

50
75
100
150
225

50
75
100
150
225
300

SA224WI

SA324WI
SA334WI

SA424WI
SA434WI
SA444WI

SA624WI
SA634WI
SA644WI
SA664WI

SA924WI
SA934WI
SA944WI
SA964WI
SA994WI

SA1224WI
SA1234WI
SA1244WI
SA1264WI
SA1294WI
SA12124WI

Stop End

W(mm)

D(mm)

Product Ref

Stop End

50

75
75

100
100
100

150
150
150
150

225
225
225
225
225

300
300
300
300
300
300

50

50
75

50
75
100

50
75
100
150

50
75
100
150
225

50
75
100
150
225
300

SA22SE

SA32SE
SA33SE

SA42SE
SA43SE
SA44SE

SA62SE
SA63SE
SA64SE
SA66SE

SA92SE
SA93SE
SA94SE
SA96SE
SA99SE

SA122SE
SA123SE
SA124SE
SA126SE
SA129SE
SA1212SE

Outlet Flange

W(mm)

D(mm)

Product Ref

Outlet Flange

50

75
75

100
100
100

150
150
150
150

225
225
225
225
225

300
300
300
300
300
300

50

50
75

50
75
100

50
75
100
150

50
75
100
150
225

50
75
100
150
225
300

SA20F

SA20F
SA30F

SA20F
SA30F
SA40F

SA20F
SA30F
SA40F
SA60F

SA20F
SA30F
SA40F
SA60F
SA90F

SA20F
SA30F
SA40F
SA60F
SA9OF
SA120F

Pin Rack

W(mm)

D(mm)

Product Ref


Pin Rack

50

75
75

100
100
100

150
150
150
150

225
225
225
225
225

300
300
300
300
300
300

50

50
75

50
75
100

50
75
100
150

50
75
100
150
225

50
75
100
150
225
300

SA22PR

SA32PR
SA33PR

SA42PR
SA43PR
SA44PR

SA62PR
SA63PR
SA64PR
SA66PR

SA92PR
SA93PR
SA94PR
SA96PR
SA99PR

SA122PR
SA123PR
SA124PR
SA126PR
SA129PR
SA1212PR

Hanger

W(mm)

D(mm)

Product Ref

Hanger

50

50

SA22HA

75
75

50
75

SA33HA
SA33HA

100
100
100

50
75
100

SA44HA
SA44HA
SA44HA

150
150
150
150

50
75
100
150

SA66HA
SA66HA
SA66HA
SA66HA

225
225
225
225
225

50
75
100
150
225

SA96HA
SA96HA
SA96HA
SA96HA
SA99HA

300
300
300
300
300

50
75
100
150
225

SA122HA
SA123HA
SA124HA
SA126HA
SA129HA

 

CÁC DANH HIỆU VÀ CHỨNG CHỈ

THƯƠNG HIỆU

PHIẾU KIỂM ĐỊNH

1. Máng cáp:

 

 

2. Vỏ tủ hợp bộ ( Kios):

3. Vỏ tủ MSB:

 

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Thắng 0917 34 33 95
Mr. Cường 0916 99 72 16

Số người truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay24
mod_vvisit_counterTháng này406

Ngày: 05-12-2023 02:42
Home /  HT thang máng cáp

CÔNG TY TNHH TM DV KT ĐIỆN TRƯỜNG THỊNH PHÁT

VĂN PHÒNG:

Địa chỉ:4/18B Đông Hưng Thuận 5, KP6, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12

Tel: (08) 37186661

Fax:(08) 37186662

Email: truongthinhphat@t2pe.com

CHI NHÁNH LẮP RÁP:

Địa chỉ: 18/2M tổ 32 ấp Mỹ Hòa 1 Xã Trung Chánh Huyện Hóc Môn TP Hồ Chí Minh

 

CHI NHÁNH SẢN XUẤT:

Địa chỉ: Biên Hòa - Đồng Nai

Login Form

Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.