Hệ thống tủ ATS

Ngaøy nay naêng löôïng ñieän laø moät khaâu
khoâng theå thieáu trong quaù trình coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ñaát
nöôùc.
Yeâu caàu ñaët ra laø laøm sao ñeå traùnh ñöôïc
nhöõng thieät haïi treân, thì ngoaøi vieäc cung caáp ñieän nhö treân thì ñoøi
hoûi caàn phaûi coù nguoàn döï phoøng. Nhöng vaãn phaûi ñaûm baûo chæ tieâu veà
kinh teá. oàn döï phoøng vaø nguoàn löôùi coù theå
chuyeån ñoåi laãn nhau moät caùch linh hoaït maø vaãn ñaûm baûo cung caáp ñieän
lieân tuïc, thì bieän phaùp höõu hieäu nhaát laø duøng boä chuyeån ñoåi ATS vaø
caùc thieát bò ñoùng caét ACB.

ats-air-circuit-breaker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II)Muïc ñích: Tröôùc heát phaûi bieát ATS laø gì ? Vaø chuùng
ñöôïc phaân loaïi nhö theá naøo?
Tìm hieåu veà chöùc naêng, nguyeân lyù hoaït
ñoäng nhö theá naøo, ñöa ra nhöõng phöông aùn ñeå öùng duïng vaøo thöïc teá cho
ñaït hieäu quaû kyõ thuaät vaø kinh teá.

III)Noäi dung:

1)ATS ( Automatic transfer swicth ): laø thieát bò
chuyeån maïch töï ñoäng duøng ôû nhöõng nôi caàn cung caáp ñieän moät caùch
lieân tuïc cho taûi, töø hai nguoàn khaùc nhau.

ats-01

2)Phaân loaïi:

Theonguoàn chính vaø nguoàn döï phoøng:
ATS chuyeån ñoåi ba nguoàn: hai nguoàn chính vaø moät nguoàn döï phoøng.
Theo khí cuï ñieän thì ñöôïc phaân loaïi nhö sau:
ATS duøng contactor
ATS duøng ACB ( air circuit breaker ) maùy caét khoâng khí

3)Chöùc naêng:

Giaùm saùt nguoàn ñieän.

Töï khôûi ñoäng maùy phaùt khi maát ñieän vaø töï
ñoäng ngaét maùy phaùt khi coù ñieän trôû laïi

Baûo veä: Baûo veä quaù aùp, thaáp aùp, quaù doøng, maát
pha vaø dao ñoäng ñieän.

Chöùc naêng caûnh baùo: Thöïc hieän taïi choã hoaëc hoài tieáp veà trung
taâm ñieàu khieån khi coù söï coá.

4)Nguyeân lyù hoaït ñoäng:

TSE,
TSN: Transfer Switch Emergency( Normal ) hai
coâng taéc chuyeån maïch cô khí cuûa nguoàn cung caáp bình thöôøng vaø nguoàn
döï phoøng.

Khi xaûy ra söï coá thì khoaûng thôøi gian chuyeån maïch giöõu TSE, TSN laø phaûi
beù nhaát coù theå, ñeå ñaûm baûo cung caáp ñieän lieân tuïc. Vaø khi söï coá
ñaõ ñöôïc khaéc phuïc thì ATS coù nhieäm vuï ngaét taûi khoûi nguoàn döï
phoøng, ñoùng taûi vaøo nguoàn chính.

so_do_ATS

Sô ñoà nguyeân lyù


2

Sô ñoà keát noái maïch ñoäng löïc

IV)ÖÙng duïng: Ñöôïc söû duïng cho caùc loaïi hoä loaïi I vaø
loaïi II, nhöõng nôi caàn cung caáp ñieän lieân tuïc nhö : beänh vieän, quaân
ñoäi, cô quan nhaø nöôùc, caùc khu coâng nghieäp.
Khi aùp duïng phaûi xem xeùt ñeán chæ tieâu kinh
teá vaø kyõ thuaät.

V) keát luaän:

 

 • Ñeå ñaùp öùng nhu caàu kyõ thuaät ngaøy caøng cao thì ATS laø khoâng theå thieáu. Nhaèm
  naâng cao chaát löôïng ñieän naêng.
 • Ñaûm baûo cung caáp ñieän moät caùch lieân
  tuïc, vôùi thôøi gian chuyeån maïch laø beù nhaát coù theå.
 • Giaûm toån thaát kinh teá.
 • Laøm vieäc chaéc chaén, ñoä tin caäy laøm vieäc cao.
 • Sô ñoà keát noái, laép ñaët ñôn giaûn,
 • Tuy nhieân trong moät soá phuï taûi ñaët bieät (thoâng tin lieân laïc, vieãn thoâng) thì
  caàn duøng caùc loaïi nguoàn khaùc nhö UPS
 

Hỗ trợ trực tuyến

 0916 79 05 83
0984 29 69 69

Số người truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay28
mod_vvisit_counterTháng này1121

Ngày: 10-06-2023 04:39

CÔNG TY TNHH TM DV KT ĐIỆN TRƯỜNG THỊNH PHÁT

VĂN PHÒNG:

Địa chỉ:4/18B Đông Hưng Thuận 5, KP6, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12

Tel: (08) 37186661

Fax:(08) 37186662

Email: truongthinhphat@t2pe.com

CHI NHÁNH LẮP RÁP:

Địa chỉ: 18/2M tổ 32 ấp Mỹ Hòa 1 Xã Trung Chánh Huyện Hóc Môn TP Hồ Chí Minh

 

CHI NHÁNH SẢN XUẤT:

Địa chỉ: Biên Hòa - Đồng Nai